Štátny veterinárny ústav Zvolen

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny ústav vo Zvolene

 Štátny veterinárny ústav Zvolen

Transparentnosť

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, § 5b ods. 1 a 2, je VÚ povinný zverejňovať objednávky tovarov a služieb.

Podľa zákona č. 311/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov § 5b ods. 1 a 2, je VÚ povinný zverejňovať faktúry za tovary a služby.

Podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Štátny veterinárny a potravinový ústav, organizačná zložka Veterinárny ústav vo Zvolene zverejňuje ponuku prebytočného majetku.

Výročné správy VÚ vypracované v súlade s Uznesením vlády SR č. 698 z 26.6.2002.

Štátny veterinárny ústav Zvolen